DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Bán các Mặt hàng Thực phẩm trong Trường học

Việc bán các mặt hàng thực phẩm trong Trường Công lập Quận Prince William phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý liên bang, cơ quan quản lý tiểu bang và cơ quan quản lý địa phương.

Các Dịch vụ Dinh dưỡng và Thực phẩm Trường học là đơn vị vận hành duy nhất đối với việc bán thực phẩm cho học sinh trong khuôn viên nhà trường từ 12 giờ sáng cho đến khi kết thúc thời gian phục vụ bữa sáng và từ đầu giờ ăn trưa cho đến khi kết thúc thời gian ăn trưa. Mọi khoản tiền thu được từ việc bán các mặt hàng thực phẩm trong những khung giờ trên sẽ được tích lũy vào tài khoản của các Dịch vụ Dinh dưỡng và Thực phẩm Trường học.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.
Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét chính sách này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-253.13:7; 22.1-207.3; và 22.1-207.4

Đã thông qua: Ngày 17 tháng 4 năm 1985
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 10 tháng 5 năm 2017
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM