Policy 689 Summer School - Vietnamese

689

GIẢNG DẠY

Khóa học hè

Theo Bộ luật Virginia §§ 22.1-253.13:1 và 22.1-254.01, tùy thuộc vào mức độ tài trợ, Hội đồng Trường Quận Prince William yêu cầu các trường cung cấp các khóa học hè như một bộ phận không thể thiếu trong toàn bộ chương trình giảng dạy. Trong khóa học hè, các kinh nghiệm về cải thiện, tăng tốc và khắc phục bản thân sẽ được truyền đạt. Các khóa học và kinh nghiệm được thiết kế nhằm mục đích tập trung vào nhu cầu giảng dạy cụ thể hoặc các hoạt động nâng cao.

Ngoài các chương trình học hè xuyên suốt toàn Học khu, mỗi trường có quyền tùy chọn triển khai những chương trình riêng nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-253.13:1. Tiêu chuẩn 1. Những chương trình giảng dạy phục vụ các Tiêu chuẩn Học tập và mục tiêu giáo dục khác; và § 22.1-254.01, Một số học sinh bắt buộc phải tham dự khóa học hè hoặc học thêm các tiết sau giờ học chính thức.

Đã thông qua: Ngày 18 tháng 6 năm 1974
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 19 tháng 12 năm 2018

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM