649

GIẢNG DẠY

Chương trình Hồi phục Khắc phục và Khắc phục Tiêu chuẩn Học tập (SOL)

Học sinh trượt hoặc có nguy cơ thất bại, một hoặc nhiều bài kiểm tra Tiêu chuẩn học tập (SOL) sẽ có đủ điều kiện nhận hướng dẫn khắc phục bổ sung. Hướng dẫn khắc phục bổ sung sẽ được hiểu là hỗ trợ cho học sinh thêm, nhưng không thay thế, thời gian giảng dạy cốt lõi.

Học sinh đủ điều kiện làm lại bài kiểm tra SOL sẽ tham gia vào chương trình phục hồi khắc phục.

Phó Tổng Giám đốc Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-253.13:3; 8 VAC 20-131-30

Đã thông qua: Ngày 25 tháng 6 năm 2003
Đã được xem xét/chỉnh sửa: Ngày 26 tháng 6 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM