640

GIẢNG DẠY

Chương trình Khóa Bổ sung và Ngoại khóa

Hội đồng Trường Quận Prince William cung cấp và hỗ trợ các chương trình bổ sung và ngoại khóa như một bộ phận mở rộng của chương trình giảng dạy. Học sinh sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động như đi thực địa, câu lạc bộ, tổ chức học sinh, hội đồng và biểu diễn, hoạt động liên trường và các ấn phẩm xuất bản nhằm nâng cao và làm phong phú thêm kinh nghiệm giáo dục của học sinh.

Phó Tổng giám đốc (hoặc người được chỉ định) phụ trách Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ quy định nào liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-253.13:3; 8 VAC 20-131-200.
Đã thông qua: Ngày 4 tháng 9 năm 2002
Đã sửa đổi: Ngày 12 tháng 6 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM