Quyển                             Chính sách và quy định

Chương                          700 - Học sinh

Tiêu đề                            CHÍNH SÁCH - Các chất bị cấm

Mã số                               735

Tình trạng                     Hoạt động

Thông qua                     Tháng Sáu 23, 1999

Sửa đổi lần cuối         Tháng Bảy 18, 2023

Ngày sửa đổi trước  Tháng Sáu 26, 2019

Học sinh

Chính sách 735

Các chất bị cấm

Không học sinh nào được sở hữu, nhận, phân phối, sử dụng hoặc chịu ảnh hưởng của chất cấm trên hoặc gần tài sản của trường, trong các chức năng của trường, hoặc trong khi đi học hoặc trở về từ trường. Những người vi phạm chính sách này sẽ bị xử lý kỷ luật lên đến và bao gồm cả việc bị đuổi học.

Phó Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định liên quan nào sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Luật pháp

Bộ luật Virginia 22.1-78, Nội quy và Quy định

Bộ luật Virginia 22.1-277, Đình chỉ và đuổi học học sinh nói chung

Bộ luật Virginia 22.1-277.08, Đuổi học học sinh vì một số tội liên quan đến ma túy