735


HỌC SINH

Các Chất Cấm

Học sinh không được phép sở hữu, nhận, phân phối, sử dụng hoặc chịu ảnh hưởng của chất cấm trong hoặc gần khuôn viên trường, trong thời gian học tại trường, trên đường đến trường hoặc từ trường về nhà. Học sinh vi phạm quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật với mức cao nhất là buộc thôi học.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: §§ 22.1-78; 22.1-277; 22.1-277.08, Bộ Luật Virginia.

Thông qua: Ngày 23/6/1999
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM