Policy 726 Attendance Records

726
HỌC SINH
Báo Cáo Điểm Danh

Hội Đồng Trường Quận Prince William ủy quyền cho văn phòng Giám Đốc Khu Học Chánh chịu trách nhiệm lưu giữ các báo cáo điểm danh theo quy định của Bộ Luật Virginia.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: § 22.1 20, Bộ Luật Virginia. "Lưu Giữ Hồ Sơ của Học Sinh"

Thông qua: Ngày 21/9/1988
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM