648

HƯỚNG DẪN

Hoạt động Liên trường-Chương trình Thể thao

Hội đồng Trường Quận Prince William hỗ trợ các chương trình giáo dục thể thao nội bộ và liên trường như các bộ phận không thể thiếu trong chương trình giáo dục thể chất và sức khỏe toàn diện.

Các chương trình thể thao nội bộ và liên trường sẽ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh tham gia. Các chương trình sẽ được tổ chức và quản lý dựa trên mục tiêu giáo dục đúng đắn. Thay vì đặt áp lực chiến thắng, phúc lợi của những người tham gia sẽ là yếu tố được xem xét chủ lực trong các hoạt động nội bộ và liên trường.
Tinh thần thượng võ là hành vi của quản trị viên, huấn luyện viên, vận động viên học sinh, học sinh, giáo viên và thành viên cộng đồng mang lại sự tôn trọng và tín nhiệm cho cá nhân, trường học và cộng đồng, sẽ đặc biệt được nhấn mạnh trong chương trình thể thao liên trường.

Học sinh tiểu học chỉ được tham gia các cuộc thi nội bộ.

Các trường trung học cơ sở phải đăng ký các quy tắc và quy định do Hội đồng Thể thao, bao gồm các hiệu trưởng trường trung học cơ sở và Giám thị Phụ trách Hoạt động Học sinh, tuân thủ theo chính sách, quy định và quy trình được Hội đồng Trường Quận Prince William và/hoặc ban điều hành nhà trường phê duyệt, và tuân thủ tất cả pháp luật và quy định hiện hành của tiểu bang và liên bang.

Thể thao liên ngành cấp trung học phổ thông cần tuân thủ quy tắc và quy định do Liên đoàn Trường Trung học Phổ thông Virginia thiết lập, tuân thủ chính sách, quy định và quy trình do Hội đồng Trường Quận Prince William và/hoặc ban điều hành nhà trường phê duyệt, và tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành của tiểu bang và liên bang.

Hội đồng Trường Quận Prince William tin rằng các chương trình thể thao mang tính chất giải trí là một bộ phận quan trọng trong đời sống cộng đồng của Quận Prince William và khuyến khích sự hợp tác của các trường với các nhóm và cơ quan giải trí.

Phó Tổng giám đốc Phụ trách Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Tiêu mục IX của các Văn bản Sửa đổi Giáo dục năm 1972, đã sửa đổi;
34 C.F.R. (mã quy định liên bang) § 106.41, và tiếp theo;
Bộ luật Virginia §§ 22.1-78; 22.1-276.3; 8 VAC 20-240-10

Tài liệu tham khảo khác: Cẩm nang Liên đoàn Trường Trung học Phổ thông Virginia (hiện hành)

Đã thông qua: Ngày 17 tháng 3 năm 1982
Đã sửa đổi/xét duyệt: Ngày 26 tháng 6 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM