271

TỔNG ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG

Cơ quan Điều hành Trường

Động vật trong trường học

Động vật được mang vào lớp học phải phục vụ mục đích giảng dạy cụ thể mà có thể dễ dàng xác định và giải thích. Phải chăm sóc tất cả những động vật đó theo đúng cách và có tôn trọng.

Động vật chỉ có thể được đưa vào sân trường hoặc đến các hoạt động của trường tuân theo trong Quy định 271-1, "Động vật trong Môi trường Học đường."

Ngoài ra, người khuyết tật có thể có quyền đi cùng với (các) động vật phục vụ khi đang trên khuôn viên tài sản của trường hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường học theo quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, và được thực hiện trong Quy định 271-2, "Động vật Phục vụ."

Phó Tổng Giám đốc Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định nào liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo pháp lý:

Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật; Đạo luật phục hồi chức năng năm 1973, như đã sửa đổi;
Đạo luật người Mỹ khuyết tật; và Đạo luật Người Tiểu bang Virginia Khuyết tật; như đã sửa đổi;
Bộ Luật Virginia §§ 51.544.
(The Individuals with Disabilities Education Act; The Rehabilitation Act of 1973, as amended; The Americans with Disabilities Act; and The Virginians with Disabilities Act; as amended; Virginia Code §§ 51.544)

Đã thông qua: Ngày 2 tháng 12 năm 1992
Đã xét duyệt/ Sửa đổi: ngày 12 tháng 6 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM