914

DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

Quyền Riêng tư

Thông tin danh bạ giáo viên và học sinh sẽ không được phát hành cho mục đích thương mại hoặc chính trị dạng điện tử hoặc văn bản, ngoại trừ được cung cấp cụ thể trong các chính sách và quy định khác của Hội đồng Trường. Việc phân phối danh bạ phải cho mục đích giáo dục mà Tổng Giám đốc Học khu cho là có lợi cho Chi Khu Trường

Viên Phó Tổng Giám Đốc Dịch Vụ Truyền Thông và Công Nghệ (hoặc người được ủy nhiệm) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.


Tham khảo Pháp lý:

Đạo luật Thủ tục Thu thập và Phân phối Dữ liệu Chính phủ (Government Data Collection and Dissemination Practices Act), Bộ Luật Virginia §§ 2.2-3800, và tiếp theo; Đạo luật về Quyền Giáo dục và Riêng tư Gia đình (Family Educational Rights and Privacy Act) năm 1974, 20 U.S.C §§ 1232g, và tiếp theo.

Đã Thông qua: ngày 21 tháng 10 năm 1992
Sửa đổi: Ngày 13 tháng 11 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM