757
HỌC SINH
Các Quy Trình Điều Trị Y Tế, Sử Dụng Thuốc và Sơ Cứu Tạm Thời

Nhân viên nhà trường/Nhà Thầu Chăm Sóc Trẻ Em (CCC) chỉ được phép phát thuốc theo toa cho học sinh theo y lệnh của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của học sinh và văn bản yêu cầu có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ của học sinh. Có thể phát thuốc không cần kê toa khi được sự cho phép bằng văn của phụ huynh/người giám hộ.

Hội Đồng Trường Prince William cấm các nhân viên nhà trường/CCC khuyến nghị cách sử dụng thuốc hướng thần cho bất kỳ học sinh nào. Các loại thuốc này bao gồm, nhưng không giới hạn ở thuốc Ritalin, Prozac và Paxil. Quy định không cấm nhân viên y tế của trường, giáo viên, các chuyên gia khác trong trường hoặc CCC khuyến nghị để học sinh được một bác sĩ y khoa phù hợp đánh giá, hoặc cấm nhân viên nhà trường/CCC tham khảo ý kiến của bác sĩ đó với sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ.

Nhân viên nhà trường/CCC có thể thực hiện sơ cứu theo các quy trình được quy định trong Quy Định 757-1 "Quản Lý Sơ Cứu Tạm Thời và Cấp Cứu Tại Trường Học" và các mục và quy trình có trong "Hướng Dẫn Sơ Cứu Về Chăm Sóc Trẻ Em Và Trường Hợp Khẩn Cấp Tại Trường Học" của Bộ Y tế Virginia.

Thuốc Epinephrine

Căn cứ y lệnh hoặc phác đồ do người kê đơn cấp trong quá trình thực hành nghề nghiệp của họ, một y tá trường học hoặc bất kỳ nhân viên nào của Hội Đồng Trường được ủy quyền và đào tạo về sử dụng thuốc epinephrine có thể sở hữu epinephrine và sử dụng nó cho bất kỳ học sinh nào được cho là mắc phản ứng phản vệ.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: Các Mục § § 22.1-274; 22,1-274,01: 1; và 22.1-274.2 của Bộ Luật Virginia; "Hướng Dẫn của Bộ Giáo Dục Virginia về Sức Khỏe Học Đường đối với Sử Dụng Thuốc Trong Trường Học'; Nhận Biết và Điều Trị Sốc Phản Vệ Trong Trường Học"; "Hướng Dẫn Đào Tạo Nhân Viên Trường Công Lập Trong Quản Lý Insulin Và Glucagon"; và "Hướng Dẫn Về Quy Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Trường Học", Bộ Y Tế Virginia 2017

Thông qua: Ngày 17/5/1978
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 12/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM