Chính sách 180

QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Văn phòng của Ombudsman (Thanh tra)

Mục đích của Văn phòng Ombudsman là cung cấp cho phụ huynh, sinh viên , và các thành viên của trường cộng với quyền tiếp cận tới một cá nhân vô tư độc lập - là người có thể tạo điều kiện cho việc phân giải không chính thức các mối quan tâm, xung đột , và các vấn đề nảy sinh trong Sở Giáo dục quận quận Prince William ( PWCS), và là người được ủy quyền nêu các mối quan tâm có tính hệ thống và tổ chức cho Hội đồng trường và Tổng Giám thị ngành của Quận Prince William (hoặc người được chỉ định) để giải quyết.

Quá trình phân giải được cung cấp bởi Văn phòng Ombudsman không thay thế các thủ tục chính thức và / hoặc pháp lý được cung cấp bởi Hội đồng trường hoặc của pháp luật đối với các hồ sơ, điều tra, và giải quyết khiếu nại khẳng định chống lại, bởi , hoặc đại diện của cá nhân học sinh hoặc nhân viên theo các chính sách và quy định khác của Hội đồng trường. Thay vào đó, các dịch vụ của Ombudsman bổ sung các kênh chính thức để giải quyết các khiếu nại. Việc sử dụng Ombudsman là tự nguyện và không phải là bước bắt buộc trong bất kỳ thủ tục khiếu nại hoặc khiếu nại nào. Trong trường hợp không có giải pháp hoặc giải pháp thay thế cho giải pháp không chính thức , Ombudsman sẽ cung cấp cho khách tiếp cận thông tin về cách truy cập các thủ tục chính thức đó nếu có, nhưng Ombudsman không đóng vai trò nào trong các thủ tục giải quyết và khiếu nại chính thức của ngành giáo dục.

Văn phòng Ombudsman sẽ hoạt động theo giá trị cốt lõi - Độc lập, không thiên vị, bảo mật, và không chính thức, như được chỉ ra trong Quy Tắc Đạo Đức Ứng xử của Hiệp hội Ombudsman quốc tế và chuẩn mực thực hành được quy định tại Chính sách này.

I. Phạm vi quyền lực và tính độc lập

Ombudsman báo cáo cho Hội đồng trường và Giám thị bộ phận và sẽ được Hội đồng trường đánh giá với sự đóng góp của Tổng giám thị ngành. Ombudsman thực hiện chức năng một cách độc lập với sự kiểm soát, hạn chế, ảnh hưởng, hoặc sự can thiệp của bất kỳ thành viên Hội đồng trường hoặc nhân viên của PWCS. Ombudsman sẽ vô tư / trung lập và không giữ vị trí nào khác trong hoặc ngoài PWCS mà có thể thỏa hiệp sự độc lập của mình. Ombudsman sẽ có quyền truy cập vào tất cả các thông tin và cá nhân cần thiết trong ngành giáo dục, trong phạm vi được cho phép bởi các chính sách và quy định của Hội đồng trường.

Ombudsman không có thẩm quyền để đưa ra quyết định mang tính ràng buộc, chính sách bắt buộc, quy định, hoặc các thủ tục, phân xử các các vấn đề chính thức cho PWCS, và cũng không tham gia vào chức năng quản lý, thủ tục khiếu nại và giải quyết chính thức, và điều tra.

Hội đồng trường, tham khảo ý kiến của Giám thị ngành, sẽ xác định mức tài trợ và nguồn lực thích hợp sẽ được cung cấp cho Văn phòng Ombudsman. Ombudsman có quyền chọn và quản lý cán bộ của Văn phòng Ombudsman (nếu có), tùy thuộc vào tất cả các chính sách, quy định, thủ tục quản lý việc tuyển dụng, đánh giá, và kỷ luật của người lao động của PWCS.

II. Bảo vệ khỏi sự trả thù

Ombudsman không phải là đối tượng chịu sự trả thù bởi bất kỳ người nào có thể là đối tượng của một phàn nàn và chỉ có thể bị loại bỏ khỏi văn phòng, theo kiến nghị của Giám thị ngành bởi hành động của Hội đồng trường cho hiệu suất không đạt yêu cầu như hồ sơ theo quy trình đánh giá của PWCS, bỏ bê nhiệm vụ, có hành vi sai trái, vi phạm các chính sách và quy định của Hội đồng trường, hoặc lý do khác.

III. Tiêu chuẩn thực hành

A. Biên nhận mối quan tâm và bảo mật

Việc sử dụng các dịch vụ của Ombudsman là hoàn toàn tự nguyện. Cán bộ và nhân viên PWCS có thể giới thiệu các cá nhân hoặc nhóm người đến Văn phòng Ombudsman nhưng không thể yêu cầu các cá nhân liên hệ hoặc giải quyết các mối quan ngại với văn phòng đó. Ombudsman sẽ không liên lạc với bất kỳ thành viên, quan chức, hoặc nhân viên nào của Hội Đồng trường của PWCS người đã giới thiệu một cá nhân hoặc một nhóm tới anh / cô ấy, cũng như không báo cáo chi tiết cụ thể của bất kỳ sự phân giải hoặc mối quan tâm phát sinh từ việc giới thiệu cho các thành viên, quan chức, hoặc cá nhân, ngoại trừ như một phần của báo cáo dữ liệu hàng quý hoặc hàng năm cho Hội đồng trường và sau đó không để lộ cụ thể danh tính của bất kỳ cá nhân hay nhóm người liên hệ với văn phòng.

Ombudsman có thể hỗ trợ người liên hệ với văn phòng trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua thư hoặc liên lạc điện tử, nhưng trong mọi trường hợp, họ sẽ giữ mọi liên lạc với những người tìm kiếm sự hỗ trợ một cách nghiêm ngặt và sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để giữ bí mật cho khách truy cập đến mức cho phép theo luật. Điều này bao gồm các cáo buộc có thể được coi là vi phạm pháp luật, quy định hoặc chính sách, bao gồm cả Tiêu đề IX. Ombudsman được chỉ định là tài nguyên bí mật theo Tiêu đề IX. Tuy nhiên, Ombudsman có thể đơn phương vi phạm tính bảo mật nếu Ombudsman tin rằng có nguy cơ sắp xảy ra thiệt hại nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh có trường hợp liên quan đến nghi ngờ lạm dụng và bỏ bê trẻ em, Ombudsman có thể viện dẫn các cá nhân đến địa điểm hoặc cá nhân thích hợp tới nơi có thể đưa ra trình bào và trong trường hợp cá nhân không liên hệ ngay với Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em về nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ rơi trẻ em, Ombudsman sẽ làm như vậy như là một phóng viên bắt buộc.

Ombudsman sẽ không tiết lộ danh tính của bất kỳ cá nhân liên hệ với Văn phòng Ombudsman và cũng không tiết lộ thông tin được cung cấp nếu tin là có thể dẫn đến việc xác định danh tính của người liên hệ với văn phòng, mà không có sự cho phép của người truy cập, và sau đó chỉ cung cấp đến mức độ cần thiết để giải quyết vấn đề. Ombudsman sẽ không phản hồi cũng như không giao tiếp với công chúng hoặc các phương tiện truyền thông liên quan đến bất kỳ cụ thể cá nhân hoặc nhóm khiếu nại hoặc các hoạt động bảo mật của Văn phòng Ombudsman. Tuy nhiên, Ombudsman có thể sử dụng phương tiện truyền thông và các phương tiện truyền thông công cộng khác để thúc đẩy việc sử dụng các dịch vụ của mình. Vì điều kiện sử dụng các dịch vụ của Ombudsman, khách truy cập phải đồng ý tuân theo các nguyên tắc bảo mật này.

Ombudsman sẽ thực hiện toàn quyền quyết định về cách tốt nhất để trả lời một mối quan tâm, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lắng nghe và giúp làm rõ mối quan tâm của khách truy cập; cung cấp thông tin và các tùy chọn cho khách truy cập, trong đó có khám phá những lời khuyên không chính thức, hướng dẫn, và điều hướng các thủ tục và các bộ phận PWCS, các quá trình chính thức của PWCS, và thông tin liên quan đến nguồn lực bên ngoài hoặc hỗ trợ; tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận để giải quyết các vấn đề và / hoặc tiến hành hòa giải không chính thức, trong đó các bên liên quan tự nguyện đồng ý và khi thích hợp. Tuy nhiên, Ombudsman sẽ không bao giờ cung cấp tư vấn pháp lý.

B. Trung lập và vô tư

Ombudsman sẽ được duy trì trung lập, không thiên vị, và không nghiêng về phía nào. Tất cả các thành viên của cộng đồng được Ombudsman phục vụ có thể tự nguyện tìm kiếm các dịch vụ của anh ấy / cô ấy và sẽ được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng. Ombudsman sẽ xem xét mối quan tâm và lợi ích hợp pháp của tất cả các cá nhân và nhóm bị ảnh hưởng bởi vấn đề đang được xem xét.

Ombudsman sẽ không được liên kết với hoặc đứng vào hàng ngũ với bất kỳ hiệp hội chính thức hoặc không chính thức bên trong, hoặc kết nối với, Sở Giáo dục quận Prince William, mà có thể tạo ra sự xuất hiện của một xung đột lợi ích hoặc thiếu trung lập, và sẽ không phục vụ vào bất kỳ ủy ban hoặc tổ công tác nào của PWCS, cũng không tham gia vào các cơ sở giáo dục của ngành. Ombudsman sẽ không có lợi ích hoặc cổ phần, và không được cũng chẳng mất gì từ kết cục của một vấn đề.

C. Tiếp cận Tư vấn Pháp lý

Ombudsman sẽ có quyền truy cập vào Tư vấn pháp lý của ngành khi cần thiết. Trong trường hợp mà Luật sư ngành và Ombudsman đồng ý rằng cần phải có tư vấn pháp lý bên ngoài để cung cấp lời khuyên hoặc hướng dẫn cho Ombudsman để tránh ảnh hưởng đến sự công bằng và độc lập của Ombudsman , Luật sư ngành được ủy quyền giữ lại các dịch vụ pháp lý bên ngoài đó nhưng sẽ báo cáo cho Hội đồng trường và Giám thị ngành càng sớm càng tốt. Trong trường hợp Tư vấn ngành không đồng ý rằng luật sư của bên ngoài là cần thiết để hỗ trợ các Ombudsman, Ombudsman sẽ yêu cầu quyền thuê luật sư bên ngoài trực tiếp từ các Giám thị ngành hoặc Hội Đồng trường.

D. Thông báo cho Hội Đồng Giáo Dục, PWCS, hoặc Lãnh đạo

Truyền thông thực hiện cho Ombudsman sẽ không được coi thông báo cho Hội Đồng trường, Sở Giáo dục quận Prince William, các quản lý hoặc nhân viên của mình, với bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả tuyên bố được khẳng định bởi luật pháp địa phương, tiểu bang, hoặc luật liên bang, chẳng hạn như FOIA, FERPA, Title IX, Tiêu đề V I hoặc Tiêu đề VII, IDEA, Mục 504 của Đạo luật Phục hồi, v.v., hoặc cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc hành chính nào khác. Tuy nhiên, Ombudsman có thể giới thiệu các cá nhân đến địa điểm hoặc cá nhân phù hợp nơi có thể thông báo và trong trường hợp một cá nhân không liên hệ ngay với Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em về nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em, Ombudsman sẽ làm như một phóng viên được ủy quyền. Trong trường hợp một cá nhân không thể đạt được một giải pháp không chính thức về mối quan tâm của mình thông qua Văn phòng Ombudsman và mong muốn theo đuổi mối quan tâm thông qua các con đường pháp lý hoặc hành chính khác, họ phải trình bày các cáo buộc của mình một cách kịp thời, theo bất kỳ đạo luật hiện hành nào. hoặc thủ tục.

E. Hạn chế

Văn phòng Ombudsman sẽ không nhận bất kỳ khiếu nại chính thức cũng như tiến hành điều tra. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh và với sự đồng ý của Hội đồng trường, Ombudsman có thể hỗ trợ giải quyết các mối quan tâm cá nhân được xác nhận bởi nhân viên hoặc chống lại nhân viên của hệ thống, theo thẩm quyền của Giám thị ngành để gặp gỡ và giải quyết vấn đề nhân một cách hệ thống như được quy định trong Chính sách 506, Giao tiếp với nhân viên" và Quy định 506,01-1, "Lợi ích và điều kiện làm việc của tất cả nhân viên."

F. Kiểm toán nội bộ, Tư vấn ngành, Quản lý rủi ro, Giáo Dục Đặc Biệt, hoặc Điều tra chính thức khác

Ombudsman sẽ không can thiệp hoặc tham gia vào bất kỳ khiếu nại chính thức hoặc điều tra, kể cả những người đã được gọi đến hoặc đang bị điều tra bởi Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em, Cục Cảnh sát quận Prince William, Văn phòng Công bằng và Tuân thủ PWCS, Văn phòng Kiểm toán nội bộ, Văn phòng Tư vấn ngành hoặc cố vấn pháp lý bên ngoài cho PWCS, Văn phòng Quản lý rủi ro và Dịch vụ bảo vệ, hoặc mà có nếu không sẽ được giới thiệu bởi Hội đồng trường hoặc PWCS để điều tra chính thức. Ombudsman cũng không có trách nhiệm can thiệp hoặc tham gia vào bất kỳ khiếu nại là đối tượng đang chờ hòa giải giáo dục đặc biệt, điều trần hoặc tranh chấp hoặc kiện tụng, hoặc bất kỳ quá trình khác đang chờ hòa giải, hợp pháp hoặc hành chính bên ngoài tố tụng của PWCS, bao gồm nhưng không giới hạn , các vụ kiện đang chờ xử lý bất kỳ tòa án, và các chi phí / khiếu nại nộp cho Văn Phòng dân Quyền của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hoặc Bộ Lao động Virginia, EEOC, Ủy ban Nhân quyền quận Prince William, Bộ Giáo dục Virginia, hay bất kỳ, cơ quan tiểu bang khác của địa phương, hoặc liên bang.

Ombudsman có thể từ chối tìm hiểu thêm về bất kỳ vấn đề nào hoặc có thể rút khỏi bất kỳ vấn đề nào nếu Ombudsman tin rằng sự liên quan là không phù hợp vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả vấn đề không được tin tưởng hoặc có vẻ là lạm dụng chức năng của Ombudsman .

IV. Thu thập và báo cáo dữ liệu

Một vai trò quan trọng của Ombudsman là việc xác định các xu hướng, các vấn đề, và mối quan tâm mang tính hệ thống liên quan đến chính sách, quy định, thủ tục, và thực tiễn tổ chức của PWCS, hoặc nếu thiếu nó. Ombudsman sẽ biên soạn dữ liệu ghi lại bản chất và số lượng mối quan tâm được xử lý bởi văn phòng và sẽ sử dụng dữ liệu đó, mà không vi phạm tính bảo mật hoặc ẩn danh, để báo cáo và đề xuất hàng quý và hàng năm cho Hội đồng trường và Văn phòng Tổng giám thị để đưa vào các hoạt động được thực hiện bởi Văn phòng Ombudsman; xu hướng và các khu vực có vấn đề được xác định; và khuyến nghị cho hệ thống và tổ chức thay đổi, cải tiến hoặc giải quyết trong nội bộ PWCS, các trường học, và các phòng ban.

Hội đồng trường quận Prince William ủy quyền cho Ombudsman PWCS xây dựng các hướng dẫn hoạt động để thực hiện chính sách này.

Hội đồng quản trị trường học quận Prince William và Ombudsman PWCS sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo pháp lý: Va. Mã § § 22.1- 253.13: 7 (C) (1) (4) và (6).

Thông qua: 24/4/2019
Xem lại / Sửa đổi: 2/10/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẠN PRINCE WILLIAM