156

QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỐNG TRƯỜNG

Hội đồng Trường Giới thiệu Khiếu nại Liên quan đến Nhân viên

"Bộ luật Virginia" và Ban đặc trách Quận Prince William công nhận Tổng Giám đốc Học khu (Tổng Giám đốc Học Khu) là giám đốc hành chính của Học khu Công lập Quận Prince William, chịu trách nhiệm giám sát và quản lý nhân viên Hội đồng Trường. Trong một số trường hợp nhất định, luật Virginia cấm các thành viên Hội đồng Trường xem xét, thảo luận hoặc hành động theo từng vấn đề nhân sự, trừ khi hành động tập thể như một Ban.
Bất kỳ khiếu nại nào đối với một nhân viên, không phải là Tổng Giám đốc, mà Hội đồng Trường Quận Prince William biết hoặc phát sinh trong thành viên Hội đồng Trường Quận Prince William sẽ được chuyển đến Tổng Giám đốc để xử lý. Hội đồng Trường Quận Prince William không được xem xét bất kỳ khiếu nại nào dưới bất kỳ hình thức nào khác, ngoại trừ khiếu nại, việc thu hồi giấy phép hoặc thủ tục đình chỉ, hoặc các vấn đề khác mà Hội đồng Trường bắt buộc phải hành động như một vấn đề của pháp luật.
Các thành viên của Hội đồng Trường Quận Prince William chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.
Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.


Tài liệu tham khảo Pháp lý: Va. Bộ luật § § 22.1-70; 22.1-293; 22.1-295; 22.1-297; 22.1-308;
Quy tắc đạo đức của Hội đồng Trường Quận Prince William.

Đã thông qua: Ngày 21 tháng 10 năm 1992
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 12 tháng 12 năm 2018
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM