Policy 460 Charging of Breakfast and Lunch

460

NHỮNG DỊCH VỤ HỖ TRỢTính phí Bữa ăn Sáng và Trưa

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán tiền phí cho bữa ăn sáng và trưa hoặc có bữa ăn đã được chuẩn bị từ nhà cho học sinh. Tuy nhiên, Sở Giáo dục Quận Prince William phải thực hiện các điều khoản để hỗ trợ những học sinh khi đến trường không có bữa ăn chuẩn bị từ nhà hoặc không có tiền mua một bữa ăn.

Nên khuyến khích việc sử dụng tài khoản trả trước cho bữa ăn và trả tiền qua mạng để tránh nhu cầu cần tính phí mua các bữa ăn.

Phụ huynh của học sinh có thói quen đến trường
không tiền hoặc không có bữa ăn đã được chuẩn bị được yêu cầu hoàn thành mẫu đơn cho bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá.

Phó Giám thị phụ trách Dịch vụ hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm thi hành và giám sát quy định này.

Phó Giám thị phụ trách Dịch vụ hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm ra soát quy định này mỗi năm năm và sửa đổi nó khi cần thiết.

Cơ sở pháp lý: Đạo luật 2010: Trẻ em khỏe mạnh và không bị đói

Thông qua: 21/9/88
Sửa đổi
lần trước 28/6/2017

Sửa đổi lần cuối 11/12/2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG HỌC QUẬN PRINCE WILLIAM