Policy 690.04 Private School Placement

690.04

Giảng dạy

Trường Tư thục

Hội đồng trường quận Prince William yêu cầu hỗ trợ học phí được cung cấp cho học sinh khuyết tật hội đủ điều kiện với các Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa hiện tại dành cho ai được xác định rằng không có chương trình nào phù hợp tại Học khu Công lập Quận Prince William hoặc các cơ sở tiểu bang.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định nào liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi có cần.

Tham khảo Pháp ly: Bộ Luật Virginia §§ 22.1-215; 22.1-216

Đã thông qua: Ngày 10 tháng 11 năm 1981

Đã được xét duyện/Sửa đổi: Ngày 8 tháng 5 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM