Policy 763 School Social Work Services

763
HỌC SINH
Công tác Xã hội Học đường

Chức năng chính của nhân viên xã hội học đường là hỗ trợ sứ mệnh giáo dục chung của Trường Công lập Quận Prince William. Họ là những chuyên viên thuộc cơ sở trường, thông báo chấn thương, sức khỏe tâm thần là những người cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực sau: phục vụ trực tiếp cho học sinh và gia đình; các dịch vụ liên quan theo Đạo luật Giáo dục dành cho Người Khuyết tật; và kết nối các trường, phụ huynh, và học sinh với các nguồn lực cộng đồng cho các nhu cầu cơ bản và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Họ thúc đẩy một môi trường lành mạnh, an toàn và chăm sóc bằng cách xem xét làm thế nào để sức khỏe tâm thần, sự khác biệt trong học tập, cộng đồng, gia đình, các yếu tố văn hóa, và chấn thương có thể góp phần vào những gì họ có để học hỏi.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định liên quan nào phải được xem xét duyệt ít nhất mỗi 5 năm và được chỉnh sửa khi cần.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-253.13: 2 (O), Tiêu chuẩn 2. "Nhân viên Giảng dạy, Nhân viên Hành chính và Nhân viên Hỗ trợ;" 8 VAC 50-542-580.

Đã thông qua: Ngày 18 tháng 6 năm 1974
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 2 tháng 10 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM