645

HƯỚNG DẪN

Hội nghị Học sinh và Biểu diễn Giữa Công chúng bởi Học sinh

Hội nghị học sinh và biểu diễn giữa công chúng đóng một vai trò quan trọng trong một chương trình giáo dục đa dạng. Hội nghị học sinh và biểu diễn giữa công chúng cũng cung cấp một khung cảnh cho học sinh để học tập các hành vi phù hợp trong khi tham gia vào các sự kiện quan tâm chung. Các chủ đề hội nghị và biểu diễn của học sinh phải liên quan đến các mục tiêu và mục đích cụ thể của chương trình giảng dạy và nhắm vào các lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt.

Sửa đổi lịch trình cho các hội nghị và buổi biểu diễn phải chỉ tạo nên sự gián đoạn tối thiểu đối với lịch trình giảng dạy.

Phó Tổng giám đốc Đặc trách Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi có cần.

Tham khảo Pháp ly: Bộ Luật Virginia §§ 22.1-253.13:1; 22.1-253.13:7

Được Thông qua: Ngày 18 tháng 11 năm 1981
Được Xem xét/Được Sửa đổi: Ngày 12 tháng 6 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM