Policy 133 School Board Hearing Procedure

133

QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẶC TRÁCH

Quy trình điều trần của Ban đặc trách

I. Phạm vi

A. Quy trình này sẽ được tuân thủ trong trường hợp Ban đặc trách Quận Prince William được yêu cầu tổ chức một buổi điều trần, bao gồm các vấn đề liên quan đến khiếu nại của nhân viên, việc đình chỉ, sa thải nhân viên, thu hồi hoặc tạm dừng giấy phép theo luật tiểu bang, quy định của tiểu bang hoặc chính sách hay quy định của Ban đặc trách Quận Prince William. Phiên điều trần kỷ luật và loại trừ/tham gia học sinh được thực hiện thao quy trình nêu trong Chính sách 745 và Quy định 745-1 "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh, tái nhập học và loại trừ/tham gia".

B. Việc một người tham gia không tuân thủ các quy trình nêu trong chính sách này có thể là cơ sở để từ chối phiên điều trần.

II. Quy trình trước khi điều trần

A. Các phiên điều trần của Ban đặc trách Quận Prince William sẽ do Thư ký của Ban đặc trách (Thư ký) lên kế hoạch phối hợp với Cố vấn của Phân hiệu để đáp ứng tất cả các mốc thời gian do pháp luật hoặc chính sách hay quy định của Ban đặc trách đề ra. Thư ký sẽ thông báo về các buổi điều trần như vậy cho tất cả thành viên của Ban đặc trách ngay khi có thể. Chủ tịch Ban đặc trách có quyền hoãn điều trần vì lý do hợp lý với sự đồng thuận của phần lớn thành viên Ban đặc trách theo kết quả bỏ phiếu được tiến hành theo Chính sách 137 "Bỏ phiếu của Ban đặc trách", với điều kiện là việc hoãn điều trần không xung đột với luật hiện hành hoặc chính sách hay quy định của Ban đặc trách.

B. Trong vòng 10 ngày dương lịch trước khi diễn ra buổi trần, nhân viên hoặc người đại diện của họ và Giám thị Phân hiệu (Giám thị) hoặc người đại diện của họ sẽ cung cấp cho Ban đặc trách và mỗi người khác tên của bất kỳ đại diện hoặc luật sư nào, danh sách nhân chứng và bản sao của mỗi tài liệu, báo cáo hoặc văn bản khác mà một trong hai bên có ý định giới thiệu tại buổi điều trần, cũng như một bản tóm tắt quan điểm của họ. Trong vòng 3 ngày dương lịch trước buổi điều trần, các bên cũng sẽ cung cấp cho Ban đặc trách và mỗi bên bất kỳ tài liệu bác bỏ nào mà họ định cung cấp tại buổi điều trần. Ban đặc trách có quyền yêu cầu thêm thông tin hoặc hồ sơ từ các bên bất cứ lúc nào trước khi đưa ra quyết định của mình.

C. Ngoài việc trao đổi thông tin đã thảo luận ở trên, các bên sẽ không "khám phá" trong các thủ tục pháp lý đó.

D. Việc không tuân thủ Mục II B của chính sách này có thể là cơ sở để từ chối các tài liệu văn bản tại phiên điều trần, trừ khi Ban đặc trách Quận Prince William chấp nhận tài liệu vì đã nhận được văn bản nêu rõ lý do không tuân thủ từ trước. Ngoài ra, Ban đặc trách Quận Prince William sẽ chấp nhận một hồ sơ xin phép chưa được cung cấp như vậy nếu hồ sơ không có sẵn cho bên cung cấp trong khoảng thời gian quy định, nhưng hồ sơ như vậy sẽ được cung cấp cho bên kia và Ban đặc trách ngay khi có sẵn.

III. Thủ tục Điều trần

A. Các vấn đề về thủ tục

1. Buổi điều trần sẽ do Chủ tịch Ban đặc trách Quận Prince William hoặc trong trường hợp không có Chủ tịch, thì sẽ do Phó chủ tịch hoặc trong trường hợp không có Phó Chủ tịch thì sẽ do thành viên khác của Ban đặc trách Quận Prince William chủ trì theo sự chỉ định của Ban đặc trách Quận Prince William.

2. Chủ tịch hoặc thành viên chủ trì khác có thể đưa ra tất cả các quyết định về bằng chứng, việc phản đối, hoãn hoặc vấn đề về thủ tục khác theo kháng nghị của thành viên Ban đặc trách có mặt, theo đề xuất của bất kỳ thành viên nào.

3. Không cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc chính thức đối với bằng chứng hoặc thủ tục áp dụng cho các hành động trong một tòa án pháp lý. Tuy nhiên, bằng chứng và tranh luận sẽ được giới hạn trong các vấn đề này hoặc các vấn đề được quyết định bởi Ban đặc trách Quận Prince William. Những lời khai không liên quan hoặc lặp lại có thể bị coi là không hợp lệ. Có thể yêu cầu một bằng chứng hoặc lời khai bổ sung hay loại trừ.

4. Tại mỗi buổi điều trần của tiểu bang, bên kiến nghị sẽ được hỏi trước. Bất kỳ câu hỏi liên quan đến bên kiến nghị sẽ được giải quyết theo mục III (A) (2) ở trên.

5. Các bên có thể quy định văn bản như vậy, tóm tắt bằng chứng và các vấn đề khác khi họ có thể đạt được thống nhất.

6. Phiên điều trần sẽ được tiến hành riêng tư trừ khi người khiếu nại hoặc nhân viên yêu cầu một phiên điều trần công khai. Yêu cầu điều trần công khai sẽ được đưa ra bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Luật sư của Phân hiệu ít nhất năm (5) ngày làm việc trước phiên điều trần.

Trừ khi pháp luật yêu cầu, Ban đặc trách có thể từ chối một yêu cầu điều trần công khai mà Ban đặc trách cho rằng có thể ảnh hưởng đến các quyền bảo mật của học sinh hoặc nhân viên, hoặc có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của phân hiệu trường hoặc khi phiên điều trần công khai như vậy không phục vụ lợi ích tư pháp.

7. Khi bắt đầu phiên điều trần, mỗi bên sẽ nộp một danh sách chứa tên của từng đại diện/luật sư và từng nhân chứng tiềm năng theo thứ tự mà họ sẽ được gọi. Có thể yêu cầu thay đổi thứ tự các nhân chứng nếu chủ tọa thấy cần thiết để việc tiến hành phiên điều trần.

8. Một bản ghi tốc ký hoặc ghi âm của phiên điều trần sẽ được thực hiện, trừ khi các bên có thể thống nhất miễn trừ hoạt động này. Các bên sẽ chia đều chi phí ghi âm và bất kỳ bên nào yêu cầu bản chép lời phải chịu chi phí cho việc chuẩn bị. Trong quá trình tố tụng khiếu nại không liên quan đến việc sa thải, có thể miễn trừ việc ghi âm nếu các bên đồng thuận hoàn toàn.

Tuy nhiên, trong các thủ tục tố tụng như vậy, nếu việc ghi âm không được miễn trừ, thì các bên sẽ chia sẻ chi phí bằng nhau. Nếu một trong hai bên yêu cầu bản chép lời, thì bên đó sẽ thanh toán chi phí chuẩn bị. Trong trường hợp sa thải, bản ghi âm sẽ được bảo quản trong thời gian 6 tháng.

9. Theo quyết định của người chủ trì, theo kháng nghị được quy định tại Mục III (A) (2) của chính sách này, phiên điều trần có thể kéo dài nhiều ngày nhằm mục đích nhận thêm bằng chứng.

10. Khi bất kỳ bên nào đề xuất hoặc theo đề xuất của thành viên Ban đặc trách như được thông qua với sự đồng thuận hoặc theo đa số phiếu của Ban đặc trách, Ban đặc trách Quận Prince William có thể thay đổi bất kỳ yêu cầu nào của bất kỳ quy tắc nào trong số này nếu không được quy định bởi luật hoặc quy định của Hội đồng Giáo dục Virginia khi lợi ích tư pháp sẽ được phục vụ tốt hơn. Việc một trong hai bên không tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ quy tắc nào trong số này mà không được ủy quyền làm như vậy sẽ không được coi là một khiếm khuyết đáng kể và quyền phản đối của bên phản đối sẽ được coi là miễn trừ, trừ khi vấn đề được đưa ra trước khi kết thúc phiên điều trần.

B. Trình tự điều trần

1. Phát biểu khai mạc - Mỗi bên sẽ đưa ra một tuyên bố mở đầu ngắn gọn đặt ra các vấn đề cần giải quyết và hành động yêu cầu đối với Ban đặc trách.

2. Bằng chứng:

(a) Mỗi bên sẽ đưa ra bằng chứng dưới dạng nhân chứng và/hoặc tài liệu và mỗi bên sẽ có cơ hội kiểm tra chéo các nhân chứng của bên kia, trừ trường hợp nhân chứng là học sinh hoặc nhân chứng mà Ban đặc trách xác định là không thể xuất hiện trực tiếp vì lý do chính đáng. Trong trường hợp này, Ban đặc trách sẽ chấp nhận các tuyên bố bằng văn bản thay cho sự xuất hiện cá nhân.

(b) Bằng chứng bác bỏ sẽ được cho phép theo quyết định của Ban đặc trách Quận Prince William.

(c) Bất kỳ thành viên nào và luật sư của Ban đặc trách Quận Prince William cũng có thể chất vấn các nhân chứng.

(d) Ban đặc trách có toàn quyền xác định xem các tuyên bố kết luận có hữu ích và được cho phép hay không.

IV. Quyết định của Ban đặc trách

Ban đặc trách Quận Prince William sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản cho người khiếu nại hoặc nhân viên trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi kết thúc phiên điều trần hoặc theo quy định khác của luật pháp hoặc chính sách hoặc quy định của Ban đặc trách. Nếu ngày thứ ba mươi là thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp, thì quyết định bằng văn bản sẽ được đưa ra vào ngày làm việc tiếp theo.

Các thành viên của Ban đặc trách Quận Prince William, Giám thị (hoặc người được chỉ định) và Luật sư của Phân hiệu chịu trách nhiệm theo dõi và thực hiện các quy định liên quan của chính sách.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Va. Bộ luật § § 22.1-78; 22.1-311 đến 22.1-315.

Đã thông qua: Ngày 21 tháng 10 năm 1992
Đã sửa đổi: Ngày 7 tháng 11 năm 2018 BAN ĐẶC TRÁCH QUẬN PRINCE WILLIAM