746

HỌC SINH

Hành vi Gây rối của Học sinh - Sử dụng Biện pháp Kiềm chế Thân thể và Cô lập

Hội đồng Trường Quận Prince William quy định rằng các hành vi bạo lực của học sinh trong các tình huống khẩn cấp tại môi trường học đường phải được giải quyết nhằm bảo vệ sự an toàn của học sinh và nhân viên, ngăn chặn phá hoại tài sản nhà trường và duy trì môi trường học tập hiệu quả, trật tự cho mọi học sinh. Trường Công lập Quận Prince William áp dụng các biện pháp thích hợp để cân bằng quyền lợi và bảo vệ học sinh và nhân viên và đảm bảo rằng học sinh được đối xử một cách tôn trọng và được chăm sóc đặc biệt trong những tình huống như trên.

Giám thị Học khu thông qua và thực hiện các quy định xác định quy trình và thủ tục mà nhân viên cần tuân thủ khi cần can thiệp đặc biệt nhằm ứng phó với hành vi bạo lực của học sinh trong các tình huống khẩn cấp. Quy định phải hướng dẫn cách sử dụng hợp lý các biện pháp kiềm chế thân thể và cô lập học sinh trong những tình huống như trên. Quy định phải đảm bảo những tình huống cần được can thiệp phải được ghi nhận, lập biên bản và trình cho ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.


Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-276.2; "Hướng dẫn Xây dựng Chính sách và Quy trình Quản lý Hành vi của Học sinh trong Tình huống Khẩn cấp tại Trường Công lập Virginia liên quan đến Biện pháp Kiềm chế Thân thể và Cô lập," Báo cáo của Bộ Giáo dục Virginia, Văn phòng Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh, tháng 9 năm 2009.


Đã thông qua: Ngày 6 tháng 10 năm 2010
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 27 tháng 3 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM