714
HỌC SINH
Nuôi Dưỡng Tạm Thời: Sự Ổn Định Giáo Dục, Đăng Ký Và Ghi Danh Học Sinh

Nhằm tuân thủ các quy định của liên bang và tiểu bang, các cơ quan giáo dục địa phương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan phúc lợi trẻ em của tiểu bang để cung cấp nền giáo dục ổn định cho trẻ em được nhận nuôi thông qua cuộc họp được lập thành văn bản để xác định việc xếp trường bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ, đảm bảo ghi danh ngay cũng như cung cấp những phúc lợi về đưa đón, học phí và suất ăn.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: Đạo Luật về Các Mối Liên Kết Nuôi Dưỡng Đối Với Sự Thành Công và Tăng Trường Hợp Nhận Con Nuôi năm 2008 (110-351, § 204, Bộ Luật Công) Title I, Part A của Đạo Luật Tất Cả Học Sinh Đều Thành Công (ESSA) của 2015 (114-95, Bộ Luật Công).

Thông qua: 19/6/2013
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 12/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM