Policy 778 Suicide Prevention

778
HỌC SINH
Ngăn Chặn Tự Tử

Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS) cam kết một môi trường mà ở đó học sinh được an toàn và khuyến khích các hành vi có trách nhiệm và lành mạnh.

Theo Mục § 22.1-272.1 Bộ Luật Virginia, bất kỳ chuyên gia trường học được cấp phép nào có lý do để tin, sau khi có thông tin trực tiếp một học sinh, rằng học sinh đó có nguy cơ tự tử, thì phải liên hệ trong thời gian sớm nhất có thể với ít nhất là cha hoặc mẹ của học sinh dó để hỏi xem họ có biết về trạng thái tinh thần hiện tại của con mình không và liệu họ có muốn nhận hay đã nhận ý kiến tư vấn về học sinh đó.

Các hướng dẫn nhằm đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ ngăn ngừa và can thiệp thích hợp cho các học sinh có thể có nguy cơ tự tử có trong Quy Định 778-1.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: Mục § 22.1-272.1 của Đạo Luật Virginia; Hướng Dẫn của Bộ Giáo Dục Virginia về Ngăn Chặn Tự Tử.


Thông qua: Ngày 15/10/2014
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM