Policy 261.03 Length of School Term

261.03

TỔNG ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG

Thời Gian Kỳ Học

Giám thị sẽ đề xuất với Ban đặc trách Quận Prince William một lịch giảng dạy mang lại lợi ích giáo dục lớn nhất về mặt thời gian, trong giới hạn của các cơ sở của Trường Công lập Quận Prince William, các hạn chế về ngân sách và yêu cầu trong luật của Khối thịnh vượng chung Virginia.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.
Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét chính sách này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Bộ luật Virginia §§ 22.1-98, 22.1-98.1 và 22.1-253.13:3;
Phòng Giáo dục Virginia, Quy định thiết lập tiêu chuẩn cho kiểm định trường công ở Virginia, 8 VAC 20-131-70 - 8 VAC 20-131-150.

Đã thông qua: Ngày 2 tháng 12 năm 1992
Đã sửa đổi: Ngày 31 tháng 5 năm 2017

BAN ĐẶC TRÁCH QUẬN PRINCE WILLIAM