Policy 753 Student Health Services and Req.

753
HỌC SINH

Các Dịch Vụ Sức Khỏe Học Sinh và Yêu Cầu

Sức khỏe và sự an toàn của học sinh là một phần quan trọng trong toàn bộ chương trình của nhà trường và phải được nhân viên tích cực thực hiện. Các dịch vụ y tế học đường/Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em Ở Tuổi Đi Học (SACC) sẽ được cung cấp qua sự phối hợp với các cơ quan khác của quận theo các biên bản ghi nhớ riêng biệt.

Các trường/SACC luôn phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ quát.

Chính sách của Khu Học Chánh Công lập Quận Prince William (PWCS) quy định các dịch vụ y tế, bao gồm dịch vụ tư vấn liên quan đến sức khỏe phải được cung cấp bởi các nhân viên đủ điều kiện mà ban giám hiệu nhà trường chỉ định và dịch vụ chỉ được hoạt động trong phạm vi giới hạn của chính sách, pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức hiện hành.

Các hướng dẫn sau đây áp dụng đối với mọi nhân viên nhà trường, y tá, nhân viên các cơ quan bên ngoài và các cá nhân mà học sinh có thể liên lạc trong khuôn viên trường hoặc trong các hoạt động của trường. Chính sách này không có trường hợp ngoại lệ.

I. Không được tư vấn cho học sinh về các vấn đề liên quan đến phá thai. Học sinh có vấn đề liên quan đến phá thai cần được sự tư vấn của phụ huynh, bác sĩ gia đình hoặc các cơ quan có thẩm quyền của quận và tiểu bang để làm rõ thông tin.
II. Không phân phối các biện pháp tránh thai.
III. Không thực hiện khám thai.
IV. Các mối quan tâm về sức khỏe như bệnh truyền nhiễm, chăm sóc bệnh cấp tính, chăm sóc bệnh mãn tính và sàng lọc sẽ được giải quyết theo các quy định hiện hành của PWCS.
V. Tất cả các nhân viên không thuộc Khu Học Chánh phải tuân thủ các chính sách, quy định và hướng dẫn của Hội Đồng Trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đưa học sinh ra khỏi trường.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.
Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.
Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: §§ 22.1-253.13:2 (O); 22.1-270 đến 22.1-275.1, Bộ Luật Virginia.
Thông qua: Ngày 18/6/1974
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM