Policy 782 Parental Access to Lockers

782
HỌC SINH
Phụ Huynh Kiểm Tra Tủ Đựng Đồ của Học Sinh

Tất cả các phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh vị thành niên chưa đủ năng lực hành vi dân sự tại Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William có thể kiểm tra tủ đựng đồ của con mình và các vật dụng trong đó tại những thời điểm hợp lý. Giám đốc Khu Học Chánh (Giám Đốc) sẽ lập một quy định để thực hiện chính sách này. Mọi quyết định từ chối cho kiểm tra tủ đựng đồ ở cấp trường có thể được khiếu nại đến Giám Đốc Khu Học Chánh hoặc người được chỉ định.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) và Phó Giám Đốc Đặc Trách Cấp Lớp chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: § 22.1-279.3(A). Bộ Luật Virginia.

Thông qua: Ngày 18/01/2012
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM