795
HỌC SINH

Quyền Bảo mật của Học sinh và Quyền Truy cập Thông tin của Phụ huynh

Văn bản Sửa đổi Bảo vệ Quyền Học sinh (PPRA) trao cho phụ huynh và học sinh từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc trẻ vị thành niên có năng lực hành vi dân sự ("học sinh đủ điều kiện") một số quyền nhất định liên quan đến việc tiến hành khảo sát, thu thập và sử dụng thông tin vì mục đích Marketing cũng như việc tiến hành khám sức khỏe của khu học chánh.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: 20 USC §1232h

Đã thông qua: Ngày 28 tháng 4 năm 2004

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN

QUẬN PRINCE WILLIAM, VIRGINIA