403.09

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

An toàn cho Học sinh và Nhân viên - Thiết bị và Đào tạo
Hội đồng Trường Quận Prince William ủy quyền cho Giám đốc Chi khu Trường chỉ đạo các chủ tịch phòng ban trực tiếp để xây dựng và quản lý các hướng dẫn liên quan đến an toàn của học sinh và nhân viên trong các chương trình giảng dạy cụ thể của họ. Chi tiết và thủ tục được nêu trong các quy định liên quan đến chính sách này. Chính sách này và các quy định liên quan hỗ trợ bảo vệ an toàn cho học sinh và nhân viên, trong khi tuân thủ pháp luật liên bang và tiểu bang và các quy định phù hợp. Học sinh và nhân viên sẽ được hướng dẫn sử dụng an toàn các thiết bị chuyên dụng có thể gây nguy hiểm cho cá nhân trong quá trình hoạt động.

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Đạo luật Sức khỏe và An toàn Lao động (Occupational Safety and Health Act) năm 1970;
29 CFR § 1952.21; Bộ luật Virginia Tiêu mục 40.1, Chương 3, § 40.1-22 và các điều luật khác
Bộ luật Virginia Tiêu mục 22.1, Chương 9, § 22.1-138

Đã thông qua: Ngày 21 tháng 9 năm 1988
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 31 tháng 7 năm 2019

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM