646

HƯỚNG DẪN

Câu lạc bộ Học sinh, Đội Thể thao, Nhóm và Tổ chức

Hội đồng Trường Quận Prince William nhận thấy sự cần thiết của các tổ chức học sinh trong việc hỗ trợ xây dựng quyền công dân, đặc tính đạo đức và giá trị cộng đồng nhằm hỗ trợ các mục đích, mục tiêu và sứ mệnh giáo dục của Trường Công lập Quận Prince William.

Hội đồng Trường Quận Prince William hỗ trợ tất cả các câu lạc bộ học sinh, đội thể thao, nhóm và tổ chức do nhà trường tài trợ cùng với tất cả tổ chức học sinh khác sử dụng các cơ sở trường học hoặc các nguồn khác của Học khu.

Mọi câu lạc bộ học sinh, đội, nhóm hoặc các tổ chức khác không liên quan đến chương trình giảng dạy và không được nhà trường tài trợ được phép tiến hành các hoạt động của Học khu Công lập Quận Prince William trong phạm vi theo yêu cầu của Đạo luật Tiếp cận Bình đẳng.

Câu lạc bộ học sinh, đội, nhóm và tổ chức sẽ được phân loại như sau:

I. Câu lạc bộ, Đội, Nhóm và Tổ chức do Trường trong Liên đoàn Trung học Phổ thông Virginia (VHSL) Tài trợ;

II. Câu lạc bộ, Đội, Nhóm và Tổ chức do Trường Trung học Cơ sở Tài trợ

III. Câu lạc bộ, Đội, Nhóm hoặc Tổ chức Liên quan đến Chương trình Giảng dạy và được Nhà trường Tài trợ

IV. Câu lạc bộ Học sinh, Đội, Nhóm hoặc Tổ chức Không Liên quan đến Chương trình Giảng dạy và không được Nhà trường Tài trợ

Tổ chức Bí mật

Hội đồng Trường Quận Prince William nghiêm cấm các hoạt động của hội nam sinh, hội nữ sinh và câu lạc bộ trong Học khu chưa được Học khu Công lập Quận Prince William phê duyệt.

Phó Giám đốc Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:
Bộ luật Virginia, Mục 22.1-78, 22.1-70, 22.1-279.6 và 18.2-56
Đạo luật Tiếp cận Bình đẳng, 20 USC § 4071.

Đã thông qua: Ngày 7 tháng 12 năm 1983
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 12 tháng 6 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM