Policy 50 Daily Observance of One Minute of Silence

050

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Tuân thủ nghi thức một phút mặc niệm hằng ngày

Để đảm bảo quyền tự do thực hành tôn giáo của học sinh trong các trường và để đảm bảo quyền tự do của từng học sinh chịu áp lực ít nhất có thể từ Khối thịnh vượng chung khi tham gia hoặc hạn chế thực hành tôn giáo trên cơ sở trường học, các Trường Công lập Quận Prince William sẽ thiết lập quy định đối với việc hành lễ hàng ngày thông qua một phút im lặng trong mỗi lớp học của phân hiệu trường.

Tài liệu tham khảo pháp lý:

Bộ luật Virginia, Mục 22.1-203.

Đã thông qua: Ngày 28 tháng 6 năm 2000

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN

QUẬN PRINCE WILLIAM, VIRGINIA