Policy 730 Student Conduct and Responsibilities

730

HỌC SINH

Hành vi và Trách nhiệm Học sinh

Chính sách của Hệ Trường Công Quận Prince William (tên tiếng Anh: Prince William County Public Schools, viết tắt: PWCS) về một số luật lệ và quy định đối với hành vi học sinh được thực hiện để đảm bảo hoạt động có hiệu quả cho PWCS và cho phúc lợi và sự an toàn của tất cả các học sinh và nhân viên. Trong mọi lúc các em học sinh phải có hành vi cư xử tích cực tuân theo với những yêu cầu của "Bộ Quy tắc Ứng xử" của PWCS và Luật Tiểu bang Virginia.

Viên Viên Giám đốc Học khu phải có uy quyền và trách nhiệm phát hành các quy định thực hiện chính sách nầy trong PWCS.

Viên Cộng sự Tổng Giám đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được ủy quyền) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham chiếu Pháp luật: Luật Tiểu bang (Virginia Code §§ 22.1-78; 22-1.253-13.7(B)(3)).

Chấp thuận: Ngày 18 tháng 10 năm 2006
Xem xét/Sửa đổi: Ngày 14 tháng 11 năm 2018 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM