651.01

GIẢNG DẠY

Dịch vụ Tư vấn Trường học: Học bổng và Hỗ trợ Tài chính

Hội đồng Trường Quận Prince William công nhận gánh nặng tài chính áp đặt bởi các chi phí của các chương trình giáo dục sau trung học. Giám đốc Tư vấn Trường học tại mỗi trường trung học phổ thông đảm bảo hệ thống được thực hiện phù hợp để hỗ trợ học sinh nghiên cứu và đạt được các học bổng và hỗ trợ tài chính.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-78; 22.1-253.13:7

Đã thông qua: Ngày 7 tháng 7 năm 1982
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 22 tháng 8 năm 2018

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM