Policy 912 Public Access to Info and Documents

912
QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

Truy cập Công cộng vào Thông tin và Tài liệu

Để công dân được nhận thông báo đầy đủ, thông tin công khai sẽ được cung cấp cho công dân khi có yêu cầu hợp lý. Các vấn đề được bảo vệ bởi pháp luật khỏi việc công bố công khai sẽ được miễn trừ. Điều này bao gồm các vấn đề được duy trì tính bảo mật nhằm bảo vệ học sinh, nhân viên và lợi ích của Trường Công lập Quận Prince William.

Phó Giám thị Phụ trách Nhân sự (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và các quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất mỗi 5 năm và được chỉnh sửa khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Bộ luật Virginia § 22.1-253.13:7 (A) (4)

Bộ luật Virginia §§ 2.2-3700 và các điều luật tiếp theo, Đạo luật Tự do Thông tin Virginia

Bộ luật Virginia §§ 2.2-3801 và các điều luật tiếp theo, Đạo luật Thực hành Thu thập và Phổ biến Dữ liệu Chính phủ Virginia

Đã thông qua: Ngày 21 tháng 10 năm 1992
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 23 tháng 10 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM