Policy 451 School Breakfast/Lunch Prog.

451

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Chương trình Bữa sáng/Bữa trưa Trường học

Hội đồng Trường Quận Prince William vận hành Chương trình Dịch vụ Thực phẩm của mình như một dịch vụ phụ trợ cho chương trình giáo dục. Hội đồng Trường Quận Prince William cam kết tư tưởng dinh dưỡng lành mạnh. Để ủng hộ tư tưởng này, Văn phòng Thực phẩm và Dịch vụ Dinh dưỡng Trường học sẽ cung cấp bữa ăn cho học sinh sao cho đáp ứng cách tiêu chuẩn dinh dưỡng cụ thể dựa trên Mô hình Quốc gia về Bữa sáng và Bữa trưa Trường học.

Nhân viên Học khu Công lập Quận Prince William (PWCS) được khuyến khích tham gia vào các chương trình bữa sáng và bữa trưa của trường để làm gương về ăn uống lành mạnh cho học sinh.

Thỉnh thoảng phụ huynh và thành viên cộng đồng sẽ được mời đến dùng bữa tại trường. Tuy nhiên, chương trình không nhằm cung cấp bữa ăn thường xuyên cho công chúng nói chung.

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Hỗ trợ và Cấp phó Tổng Giám đốc (hoặc những người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo pháp lý:
Tiêu chuẩn Liên bang cho Trường Quốc gia về Chương trình Ăn trưa và Ăn sáng
theo yêu cầu của Đạo luật Trẻ em No đủ lành mạnh năm 2010; 7 CFR , Phần mục 210

Thông qua: 17 tháng 4 năm 1985
Đã xét duyệt / Sửa đổi: ngày 13 tháng 11 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM