Policy 711 Student Registration and Withdrawal

711
HỌC SINH
Việc Đăng ký và Xin thôi học của Học sinh

Học sinh muốn theo học tại Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) hoàn tất thủ tục đăng ký tại trường có cấp bậc phù hợp với học sinh và phù hợp với địa chỉ cư trú theo thủ tục được nêu trong Quy định 711-1, "Yêu cầu và Thủ tục Đăng ký của Học sinh" và Quy định 711-3, "Cư trú." Học sinh xin thôi học tại PWCS theo quy trình được nêu trong Quy định 711-2, "Việc Xin thôi học của Học sinh."

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-1 đến 22.1-7.2.

Đã thông qua: Ngày 16 tháng 9 năm 2009
Đã sửa đổi: Ngày 23 tháng 1 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM