346

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Học phí

Cá nhân trong độ tuổi đi học hợp pháp và không phải là cư dân thực sự của Quận Prince William có thể nộp đơn xin nhập học trên cơ sở có đóng học phí theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Quy định 346-1, "Học phí." Hàng năm, học phí sẽ được quyết định theo đề xuất của Giám thị Trường và được Hội đồng Trường Quận Prince William phê duyệt.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham chiếu Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-3; 22.1-5

Đã thông qua: Ngày 19 tháng 9 năm 1990
Đã xét duyệt/ Sửa đổi: Ngày 10 tháng 4 năm 2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM