Policy 464 Price of Meals - Vietnamese

464
DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Giá Bữa ăn


Giá bữa ăn cho học sinh và người trưởng thành do Tổng Giám thị Học khu quyết định theo các quy định liên bang và quy định tiểu bang và được Hội đồng Trường Quận Prince William phê duyệt.

Giá bữa ăn cho học sinh là số tiền tối thiểu cần thiết để Chương trình Dịch vụ Thực phẩm có thể tự hoạt động.

Phó Giám thị phụ trách Dịch vụ Hỗ trợ và Cấp phó của Tổng Giám thị (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thi hành và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.Cơ sở pháp lý:

Tham khảo

Thông qua: 21/6/1978

Sửa đổi lần cuối 13/11/2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM