Policy 653 Materials: Selection and Adoption

653

GIẢNG DẠY

Tài liệu: Chọn lọc và Thông qua

Hội đồng Trường Quận Prince William đòi hỏi việc chọn lọc các tài liệu giảng dạy phải liên quan đến các Tiêu chuẩn Học tập Virginia, chương trình giảng dạy đã phê duyệt cùng với các mục đích và mục tiêu được Hội đồng Trường Quận Prince William phê duyệt. Cần xây dựng các hướng dẫn bao gồm định nghĩa về "tài liệu giảng dạy," tiêu chí chọn lọc tài liệu giảng dạy, các tài liệu được đánh giá là quan trọng nhất, mức độ chọn lọc tài liệu liên quan đến thành tích học sinh và quá trình chọn lọc tài liệu.

Hội đồng Trường Quận Prince William sẽ phê duyệt các tài liệu giảng dạy đáp ứng mục đích giảng dạy của hệ thống nhà trường và nhạy bén với các vấn đề chủng tộc, giới tính, khác biệt văn hóa và các quan điểm khác nhau.

Hội đồng Trường Quận Prince William công nhận tầm quan trọng của sự tham gia từ các thành phần khác nhau (quản trị viên, giáo viên, chuyên gia truyền thông thư viện, phụ huynh, công dân và sinh viên) trong việc chọn lọc và phê duyệt các tài liệu thích hợp.

Trách nhiệm điều phối công tác chọn lọc tài liệu được ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người được chỉ định của Tổng giám đốc. Nhân viên chịu trách nhiệm xây dựng, thi hành quy trình chọn lọc hệ thống và truyền đạt thông tin về quy trình đến nhân viên và công chúng. Quy trình bao gồm quá trình xử lý các tài liệu gây tranh cãi theo Chính sách 653.03 về "Giảng dạy các Vấn đề Gây tranh cãi" và Chính sách 633.01 về "Tự do Học thuật."

Hội đồng Trường Quận Prince William chịu trách nhiệm phê duyệt tài liệu giảng dạy nhạy cảm hoặc gây tranh cãi.

Phó Tổng giám đốc đặc trách Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách nầy.

Chính sách nầy và bất kỳ quy định nào liên quan sẽ được xem xét ít nhất mỗi 5 năm và được chỉnh sửa khi có cần.

Tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-253.13:7(c)(2)

Đã thông qua: Ngày 4 tháng 5 năm 1983
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 28 tháng 8 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM