295

TỔNG ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG

Các Tiêu chuẩn Sử dụng Hệ thống Vi tính và Dịch vụ Mạng nối

Các Tiêu chuẩn sử dụng công nghệ viễn thông và Internet phải được tuân thủ bởi các nhân viên và học sinh của Trường Công lập Quận Prince William cũng như bất kỳ cá nhân nào khác có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng mạng và Internet PWCS và/hoặc những người xây dựng và triển khai các trang web PWCS.

Mục đích của các tiêu chuẩn này là nhằm bảo vệ và tạo điều kiện tiếp cận công nghệ và chuyển đổi thông tin điện tử thành công tác giảng dạy, học tập và quản lý trường học hiệu quả. Các tiêu chuẩn này cũng sẽ thúc đẩy truyền thông, giáo dục và phổ biến thông tin trong Học khu và công chúng.

Trường Công lập Quận Prince William sẽ bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư về thông tin nhạy cảm của nhân viên và học sinh trên trang web PWCS hoặc bất kỳ trang web nào của trường hoặc các phòng ban nhằm tuân thủ pháp luật liên bang và pháp luật tiểu bang hiện hành cũng như các chính sách và quy định của Hội đồng Trường.

Giám thị Trường hoặc người được chỉ định sẽ xây dựng các quy định thực hiện chính sách này cũng như các yêu cầu của liên bang và tiểu bang và sẽ tích hợp các quy trình An toàn Internet của Học khu vào chương trình giảng dạy.

Phó Giám Thị Phụ Trách Truyền Thông và Dịch Vụ Công Nghệ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Chính sách nầy và bất kỳ quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

HIPAA (Hành động Trách nhiệm Giải trình và Trách nhiệm Bảo hiểm Y tế);

CIPA (Đạo luật Bảo vệ Internet của Trẻ em);

PPRA (Văn bản Sửa đổi Bảo vệ Quyền Học sinh); FERPA (Đạo luật Bảo mật Quyền Giáo dục Gia đình năm 1974);

Bộ luật Virginia §§ 22.1-287-289;

Đạo luật Thu thập và Tiết lộ Dữ liệu Virginia, Bộ luật Virginia §§ 2.2-3801 và các điều luật khác;

Bộ luật Virginia § 22.1-212.2:3; Chính sách Sử dụng được Chấp thuận cho Trường Công lập và Trường Tư thục;

Bộ luật Virginia § 22.1-70.2; Bộ Giáo dục Virginia;

Nguyên tắc và Tài nguyên An toàn Internet trong Trường học

Đã thông qua: Ngày 23 tháng 6 năm 1999
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 8 tháng 5 năm 2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM