Policy 273.02 Interruptions in the School Day

273.02

TỔNG ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG

Gián đoạn trong Ngày học

Học sinh và giáo viên được bảo vệ khỏi gián đoạn trong ngày học. Hiệu trưởng có thể thiết lập các ngoại lệ nhằm phục vụ lợi ích giáo dục tốt nhất của học sinh và nhà trường.

Phó Giám Thị Cấp thích hợp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.
Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Đã thông qua: Ngày 2 tháng 12 năm 1992
Đã sửa đổi: Ngày 8 tháng 11 năm 2017

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM