Policy 743 Student Discipline

Quyển                                         Chính sách và quy định

Chương                                     700 – Học sinh

Tiêu đề                                        CHÍNH SÁCH - Kỷ luật học sinh

Mã số                                           743

Trạng thái                                  Hoạt động

Ngày thông qua                      Ngày 26 tháng 4 năm 2017

Sửa đổi lần cuối                       Ngày 18 tháng 7 năm 2023

Ngày sửa đổi trước đó         Ngày 4 tháng 3 năm 2020

 
Học sinh

Chính sách 743

Kỷ luật Học sinh

Chính sách của Hội đồng Giáo dục Quận Prince William là bảo vệ sự an toàn và an ninh của các học sinh, nhân viên, và tài sản của nhà trường, và để bảo đảm sự toàn vẹn của quá trình giáo dục bằng cách áp đặt các hậu quả kỷ luật đối với những học sinh có hành vi làm gián đoạn sự giảng dạy hoặc các hoạt động của nhà trường và lấy đi khỏi các học sinh khác các lợi ích giáo dục của họ, hoặc có các hành vi làm ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ, an toàn và phúc lợi của các học sinh và nhân viên khác. Học sinh có hành vi vi phạm các chính sách và quy định của Hội đồng Trường Quận Prince William, hoặc "Quy tắc Ứng xử" của Học khu Quận Prince William (PWCS), hoặc có tác động tiêu cực đến hoạt động có trật tự của trường hoặc sức khỏe và hạnh phúc của người khác, chuyển hướng nguồn lực từ các học sinh khác, và do đó ảnh hưởng đến sứ mệnh giáo dục của PWCS. Các nhà quản lý nhà trường có thẩm quyền áp đặt các hậu quả kỷ luật đối với các học sinh đó, ngay cả bao gồm lời đề nghị cho một học sinh bị đình chỉ hoặc bị trục xuất khỏi tham gia trường.

Tất cả các biện pháp kỷ luật phải tính đến hoàn cảnh đặc biệt của mỗi học sinh, bao gồm các yếu tố được quy định trong Bộ luật Virginia § 22.1-277.06 (C). PWCS sẽ cung cấp các cơ hội giáo dục thay thế cho những học sinh bị đình chỉ và trục xuất bất cứ khi nào có thể và thích hợp.

Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế sẽ phối hợp quản lý các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của bộ phận trường học, như được quy định trong Chính sách 745, "Đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn học sinh, nhập học và đuổi học / nhập học"; Quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh"; và Quy định 745-2, "Kỷ luật học sinh khuyết tật"; 745-3, "Kỷ luật học sinh trường hè"; 745-4, "Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Nhà trường đối với các phiên điều trần khiếu nại về đuổi học học sinh"; 745-5, "Tái nhập học và Đuổi học/Nhập học"; 745-6, "Khiếu nại lên Hội đồng Trường về Đình chỉ và đuổi học dài hạn"; và Chính sách 747 "Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế"Quy định 747-1, "Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (SMAPD)."

Phó Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

 

Khuôn khổ pháp lý

Bộ luật Virginia 22.1-78, Quy định của Luật pháp và Quy định

Bộ luật Virginia 22.1-253.13:7 (C) (3), Tiêu chuẩn 7. Chính sách của hội đồng trường

Điều 3 của Chương 14 của Tiêu đề 22.1

Tham khảo

745 - CHÍNH SÁCH - Đình chỉ dài hạn hoặc Đuổi học học sinh, Tái nhập học, và Đuổi học/Nhập học

747 - CHÍNH SÁCH - Văn phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế