Chính sách 743

HỌC SINH

Kỷ luật Học sinh

Đây là chính sách của Hội đồng Giáo dục quận Prince William để bảo vệ sự an toàn và an ninh của học sinh, nhân viên, và tài sản của trường, và để đảm bảo sự toàn vẹn của quá trình giáo dục bằng cách áp dụng các hình thức kỷ luật khi những sinh viên có hành vi làm gián đoạn việc giảng dạy, hoặc hoạt động của trường học và tước đi các quyền lợi giáo dục của các học sinh khác, hoặc những người hành vi làm ảnh hưởng không tốt ại cho các học sinh và nhân viên Học sinh có hành vi vi phạm các chính sách và quy định của Hội đồng Giáo dục Quận Prince William, hoặc "Quy tắc Ứng xử" của Sở Giáo dục Quận Prince William (PWCS), hoặc nếu không có tác động tiêu cực đến hoạt động có trật tự của trường hoặc sức khỏe của người khác, chuyển hướng tài nguyên từ các học sinh khác, và do đó thỏa hiệp sứ mệnh giáo dục của PWCS. Các quản trị viên trường có thẩm quyền áp dụng các biện pháp kỷ luật khi học sinh đó, lên đến mức và bao gồm một đề nghị cho học sinh bị đình chỉ hoặc trục xuất khỏi trường học.

Tất cả các biện pháp kỷ luật sẽ tính đến các hoàn cảnh đặc biệt của mỗi học sinh, bao gồm các yếu tố quy định tại Virginia Code § 22,1-277.06 (C). PWCS sẽ cung cấp các cơ hội giáo dục thay thế cho học sinh là đối tượng của việc đình chỉ và trục xuất bất cứ khi nào khả thi và thích hợp.

Văn phòng Quản lý học sinh và Các chương trình thay thế sẽ phối hợp quản lý các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của bộ phận trường học, theo quy định tại Chính sách 745, "Đình chỉ Dài hạn hoặc Đuổi học Học sinh, Tái nhập học và Loại trừ/Nhập học "; Quy định 745-1, "Đình chỉ Dài hạn hoặc Đuổi học sinh"; và Quy định 745-2, "Kỷ luật đối với Học sinh Khuyết tật"; 745-3, "Kỷ luật đối với Học sinh trường hè"; 745-4, "Các thủ tục của Ủy ban Kỷ luật của Hội đồng Trường học về Điều trần Khiếu nại liên quan tới Đuổi học sinh"; 745-5, "Tái nhập học và Loại trừ/Nhập học"; 745-6, "Kháng cáo đình chỉ và đuổi học dài hạn lên Hội đồng Trường"; và Chính sách 747 và quy định 747-1, "Văn phòng Quản lý học sinh và các Chương trình Thay thế (OSMAP)."

Phó Tổng Giám thị phụ trách Giáo dục đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định nào liên quan sẽ được đánh giá ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

Luật tham chiếu

Điều 3 của chương 14 của tiêu đề 22,1

Luật Virginia § 22,1-78, Quy chế và Điều lệ

Luật Virginia § 22,1-253.13:7 (C) (3), Tiêu chuẩn 7. Chính sách của Hội đồng trường

Tham khảo chéo

745-Chính sách đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh, đọc, và loại trừ/vào cửa

747-Chính sách-Văn phòng Quản lý sinh viên và các Chương trình thay thế

Thông qua: 26/04/2017

Sửa đổi: 04/03/2020 HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN PRINCE WILLIAM