Quyển: Policies and Regulations
Phần: 000 - Nền tảng và cam kết cơ bản
Tiêu đề" CHÍNH SÁCH - Không phân biệt đối xử và Cam kết đối xử công bằng
Mã: 060
Tình trạng: Hoạt động
Thông qua: 1/5/2002
Sửa đổi lần cuối: 4/11/2020
Sửa lần trước đó: 1/1/2008

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN


Không phân biệt đối xử và cam kết đối xử công bằng

CHÍNH SÁCH: 060Hội đồng Trường Quận Hoàng tử William cam kết một chính sách không phân biệt đối xử và cung cấp công bằng trong các chương trình giáo dục, dịch vụ và hoạt động của mình cho tất cả học sinh và nhân viên. Bộ phận sẽ không phân biệt đối xử trong việc làm cũng như trong việc cung cấp các chương trình, dịch vụ và hoạt động giáo dục trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con hoặc các điều kiện y tế liên quan bao gồm cho con bú, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm

Tổng Giám đốc Học Khu (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Tiêu đề IX của Sửa đổi giáo dục năm 1972. Luật Hoa kỳ § 1681(e);
Tiêu đề VI và VII của Đạo luật quyền công dân năm 1964, 42 U.S.C. § 2000 e(a)(1), 42 U.S.C. § 2000d;
Mục 504 Đạo luật phục hồi nhân phẩm năm 1973, 29 .C § 794(a);
Đạo luật phân biệt tuổi tác năm 1975, 29 .C § 621;
Đạo luật người khuyết tật năm 1990 của Hoa Kỳ
Đạo luật quyền tuyển dụng và tái tuyển dụng lực lượng đồng phục năm 1994
Đạo luật nhân quyền Virginia, Đạo luật Virginia § § 2.2-3900, et seq.Tham chiếu: