Policy 494 Energy Conservation - Vietnamese

494

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Bảo tồn Năng lượng

I. Hội đồng Trường Quận Prince William chấp nhận bảo tồn năng lượng và tin rằng trường chịu trách nhiệm đảm bảo nỗ lực bảo tồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên trong quá trình thực hiện quản lý tài chính lành mạnh.

II. Hội đồng Trường, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân viên hỗ trợ cùng chịu trách nhiệm thực hiện chính sách này. Sự hợp tác giữa tất cả các nhóm sẽ là yếu tố dẫn đến thành công.

III. Để đảm bảo sự thành công tổng thể của chương trình bảo tồn năng lượng, các lĩnh vực sau đây cần được nhấn mạnh:

A. Mỗi trường hoặc mỗi cơ sở sẽ chỉ định một quản trị viên hiện trường chịu trách nhiệm bảo tồn năng lượng trên địa bàn của mình. Quản trị viên hiện trường sẽ phối hợp với Điều phối viên Giáo dục Năng lượng thực hiện kiểm toán năng lượng và phản hồi kịp thời. Mỗi hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc quản lý chương trình bảo tồn tại trường.

B. Nhân viên tại mỗi địa bàn được kỳ vọng đóng góp tích cực để tối đa hóa bảo tồn năng lượng và tiết kiệm năng lượng thực sự.

C. Nhóm quản lý năng lượng do Điều phối viên Hành chính, (các) Điều phối viên Quản lý Năng lượng và Điều phối viên Giáo dục Năng lượng thuộc Văn Phòng Dịch Vụ Phương Tiện lãnh đạo thực hiện chương trình bảo tồn năng lượng theo Quy định 494-1. Mọi quyết định liên quan đến việc thực hiện chính sách này sẽ có căn cứ vững chắc từ nhận thức thông thường. Không nội dung nào trong chính sách này được hiểu là nhằm phủ nhận các điều chỉnh thích nghi hợp lý.

D. Hồ sơ ghi nhận chính xác mức tiêu thụ năng lượng và chi phí năng lượng sẽ được lưu trữ tại Văn Phòng Dịch Vụ Phương Tiện tại mỗi địa bàn nhằm cung cấp kết quả thực hiện có thể xác minh về các mục tiêu và tiến độ của chương trình bảo tồn năng lượng.

IV. Để thúc đẩy môi trường học tập an toàn, lành mạnh và bổ sung cho chương trình bảo tồn năng lượng, Văn phòng Dịch vụ Phương tiện sẽ xét duyệt và tuân thủ các quy trình duy trì phòng ngừa bao gồm HVAC, bì bao cao ốc và quản lý độ ẩm.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét chính sách này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 10.1-1425.9; 22.1-79; 22.1-138.1

Đã thông qua: Ngày 17 tháng 2 năm 1993
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 11 tháng 10 năm 2017
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM