926
QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG
Khách Viếng Trường

Phụ huynh và công dân quan tâm được mời đến các trường để theo dõi chương trình giảng dạy và các hoạt động liên quan. Phụ huynh đặc biệt được khuyến khích đến thăm các trường vào các ngày dự kiến dành cho hội thảo với các giáo viên, các chương trình của trường và dự án đặc biệt, các cuộc họp của giáo viên và phụ huynh, và các buổi tối trở lại trường.

Hiệu trưởn nên thiết lập những quy trình để đảm bảo không có khách viếng nào tham gia vào các hoạt động trên bất động sản của Trường Công Quận Prince William (PWCS) gây rối cho chương trình giáo dục; gây bất lợi cho sức khỏe, an toàn hoặc tài sản của PWCS; hoặc xung đột với các chính sách hoặc quy định hành chính của Hội đồng Trường Quận Prince William. Các thủ tục này sẽ được đăng và truyền đạt cho phụ huynh và khách viếng.

Phó Tổng Giám đốc Đặc trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách nầy.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo Pháp lý:
Bộ Luật Virginia §§ 22.1-79 (1) (2) và (3); 22.1-131 và 132; 22.1-253.13:7

Đã Thông qua: Ngày 21 tháng 10 năm 1981
Được Duyệt/Sửa đổi: Ngày 24 tháng Giêng năm 2018 HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN PRINCE WILLIAM