261
TỔNG ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG

Lịch Học

Hội Đồng Trường Quận Prince William sẽ thông qua lịch học hàng năm theo luật của Tiểu Bang Virginia. Lịch này sẽ phản ánh sự điều chỉnh theo tín ngưỡng và thực hành tôn giáo của tất cả các học sinh. Lịch sẽ được thông qua trong thời gian sớm nhất có thể để các gia đình có thể lên kế hoạch. Ngày học bù dự kiến sẽ được chỉ định trên lịch trong trường hợp cần học bù để tuân thủ luật tiểu bang Virginia.

Phó Giám Đốc Khu Học Chánh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi chính sách này.
Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý:

Bộ Luật Virginia §§ 22.1-98, 22.1-253.13:3;

Bộ Giáo Dục Virginia, "Quy Định Về Việc Lập Tiêu Chuẩn Công Nhận Các Trường Công Lập Tại Virginia", các mục 20-131-70 - 20-131-150, Tiêu mục 8, Bộ Luật Hành Chính Virginia.

Thông qua: Ngày 24/10/2001
Sửa Đổi: Ngày 26/6/2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM