Policy 702 Teacher Removal of Student from Class

702

Học sinh

Giáo viên Loại Học sinh Khỏi Lớp học

Mục 22.1-276.2 của Bộ luật Virginia quy định thẩm quyền khởi đầu của giáo viên để loại bỏ học sinh khỏi lớp cho hành vi gây rối. Hơn nữa, điều lệ § 22.1-276.01 của Bộ luật Virginia định nghĩa hành vi gây rối là "vi phạm các quy định của hội đồng trường có chức năng cai quản hành vi học sinh trong đó làm gián đoạn hoặc cản trở môi trường học tập.

Hội đồng Trường Quận Prince William xem xét việc giáo viên loại bỏ một học sinh khỏi lớp
là một phản ứng thích hợp cho hành vi của học sinh nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

Hành vi của học sinh vi phạm các quy định của Hội đồng Trường Quận Prince William về quản lý đạo đức học sinh hoặc "Bộ Quy tắc Ứng xử";
Việc loại ra là cần thiết để khôi phục môi trường học tập không bị gián đoạn hoặc
khỏi những cản trở gây ra bởi hành vi của học sinh; và
Hành động như vậy chỉ xảy ra khi giáo viên và/hoặc những can thiệp hành chính không kết thúc
hành vi gây rối của học sinh.

Áp dụng tiêu chuẩn này cho các em học sinh có khuyết tật cần được thực hiện theo quy định pháp luật của tiểu bang và liên bang.

Nhân viên ở mỗi trường sẽ cùng nhau phát triển một kế hoạch kỷ luật bao gồm: (1) những điều kiện phải tồn tại đối với một học sinh bị loại khỏi lớp học; (2) các yêu cầu báo cáo sự cố của hành vi gây rối và bất kỳ tài liệu để hỗ trợ việc loại trừ; (3) thủ tục cho các văn bản thông báo cho (các) phụ huynh /(các) giám hộ của học sinh, bao gồm nội dung của mẫu giới thiệu, và việc cung cấp cơ hội gặp giáo viên và các viên điều hành trường để thảo luận về hành vi của học sinh và các hậu quả có thể xảy ra nếu hành vi đó không chấm dứt; (4) Những hướng dẫn cho nhiệm vụ/bài tập và giảng dạy thay thế về học sinh đó và cho trong suốt thời gian loại bỏ như vậy; (5) thủ tục đưa ra cho học sinh trở lại lớp, cho giáo viên tham gia vào bất kỳ quyết định nào của hiệu trưởng để cho học sinh trở lại lớp mà học sinh đã bị loại bỏ từ nơi đó, và cho sự giải quyết đối với bất kỳ bất đồng nào giữa hiệu trưởng và giáo viên về vấn đề đó.

Hiệu trưởng, trừ khi một học sinh bị loại khỏi lớp học bị đình chỉ hoặc trục xuất từ trường tham gia, đảm bảo rằng học sinh đó tiếp tục nhận được một nền giáo dục.

Bất kỳ giáo viên nào có đánh giá cho thấy sự thiếu sót trong việc quản lý hành vi của học sinh có thể được Hội đồng Trường Quận Prince William yêu cầu tham dự các hoạt động phát triển chuyên nghiệp được thiết kế để cải thiện quản lý lớp học và kỹ năng kỷ luật.

Chính sách nầy sẽ không được hiểu là hạn chế hoặc thu hẹp các chính sách và quy định của Hội đồng Trường Quận Prince William về liên quan đến hệ thống đình chỉ và trục xuất.

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được ủy quyền) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách nầy.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo Pháp lý: Bộ Luật Virginia, § 22.1-276.2 and § 22.1-276.01
Được Thông qua: Ngày 25 tháng 3 năm 1998
Được Duyệt/Sửa đổi: Ngày 18 tháng 9 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM