651
HƯỚNG DẪN

Các Dịch Vụ Tư Vấn Của Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông

Hội đồng Trường Quận Prince William đòi hỏi dịch vụ tư vấn của trường phải được cung cấp sẵn cho mọi học sinh như một bộ phận cấu thành chương trình giảng dạy tổng thể nhằm hỗ trợ học sinh quản lý các mục tiêu học thuật, mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu cá nhân/xã hội. Mọi trường học sẽ xây dựng và thực hiện chương trình tư vấn trường học toàn diện như được nêu trong Quy định 651-1, "Dịch vụ Tư vấn Trường học, Trường Tiểu học, Trường Trung học Cơ sở và Trường Trung học Phổ thông", nhằm cung cấp Chương trình Tư vấn Trường học Toàn diện, tuân thủ yêu cầu của các Tiêu chuẩn Chất lượng và Công nhận đối với Trường Công lập tại Virginia, quy định của Hội đồng Giáo dục Virginia và các Tiêu chuẩn Chương trình Tư vấn Trường học tại Các Trường Công lập Virginia. Quy định trên sẽ được Hội Đồng Trường phê duyệt và sẽ cấu thành chính sách của Hội đồng Trường theo yêu cầu của pháp luật.

Không học sinh nào bị bắt buộc phải tham gia vào chương trình tư vấn cá nhân/xã hội theo quy trình được nêu trong Quy định 651-1.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: §§ 22.1-78; 22.1-277; 22.1-277.08, Tiêu Chuẩn §§ 22.1-253.13:1(D) (14), "Tiêu Chuẩn Chất Lượng", Tiêu Chuẩn 1; § 22.1-253.13:3, Tiêu Chuẩn 3, "Công Nhận"; Mục 20-620-10, Title 8, Bộ Luật Hành Chính Virginia, "Quy Định Về Hướng Dẫn và Các Chương Trình Tư Vấn Học Đường tại Khu Học Chánh Virginia"; "Tiêu Chuẩn của Bộ Giáo Dục Virgnia về Các Chương Trình Tư Vấn Học Đường tại Các Khu Học Chánh Virginia" (2004) (Hiện hành).


Thông qua: Ngày 26/6/1996
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM