Policy 756 Physical Screenings and Testing

756
HỌC SINH
Sàng lọc và Kiểm nghiệm Thể chất

Theo yêu cầu của Bộ luật Virginia, Hội đồng Trường Quận Prince William cung cấp theo quy định, sàng lọc thể chất hàng năm để kiểm tra khiếm khuyết thị giác và thính giác, năng lực thể chất, chứng vẹo cột sống, và các kỹ năng vận động thô/tinh.

Phó Tổng Giám đốc Đặc trách Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách nầy.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo Pháp lý:
Bộ Luật Virginia § § 22.1-273; 22.1-273.1; 8 VAC 20-250-10.


Đã Thông qua: Ngày 19 tháng 2 năm 2014
Được Duyệt/Sửa đổi: Ngày 26 tháng 6 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM