Policy 737 Searches and Seizures

737

HỌC SINH

Khám xét và Thu giữ

Đây là mục đích của Hội đồng Trường để thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để giữ sự an toàn cho các trường; nghĩa là, để tiếp tục cung cấp một môi trường an toàn - một nơi mà giáo viên có thể dạy và học sinh có thể học mà không bị gián đoạn.

Để đảm bảo an toàn ở trường, tòa án đã tìm phương cách cân bằng giữa quyền hiến pháp của mỗi học sinh và nhu cầu an toàn và tự do khỏi bạo lực học đường và xâm phạm quyền của học sinh và nhân viên khác.

Hội đồng Trường đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc Học Khu phát triển và duy trì một quy định cung cấp các hướng dẫn cho việc tiến hành khám xét học sinh, bao gồm soát tủ khóa ngẫu nhiên, phù hợp với luật pháp tiểu bang và liên bang có liên quan và các nguyên tắc hiến pháp. Học sinh và tủ khóa, tài sản cá nhân, điện thoại di động, thiết bị điện tử, hoặc xe cộ của họ nằm trên bất động sản của trường hoặc tại một hoạt động do nhà trường tài trợ đều phải bị khám xét hợp lý theo quy định 737-1, "Khám xét và Thu giữ."

Phó Tổng Giám đốc Đặc trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách nầy.

Phó Tổng Giám đốc thuộc Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm xem xét chính sách nầy vào năm 2020.


Tham khảo Pháp lý: Bộ Luật Virginia §§ 22.1-78 và 22.1-253.13:7;
New Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325, 105 S. Ct. 733, 83 L. Ed. 2d 720 (1985);
Safford Unified School District #1 v. Redding, 557 U.S.
364, 129 S. Ct. 2633, 174 L. Ed. 2d 354 (2009).


Đã Thông qua: Ngày 4 tháng 9 năm 2002
Sửa đổi: Ngày 4 tháng 10 năm 2017 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM