041
NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN
Dạy / Xử lý các Vấn đề Gây Tranh luận

Học khu Công lập Quận Prince William sẽ thiết lập các quy định liên quan đến việc giảng dạy
các vấn đề gây tranh cãi.

Phó Giám đốc Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định)
chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5năm một lần và sửa đổi khi
cần thiết.

Tài liệu tham khảo pháp lý:

Bộ luật Virginia § 22.1-253.13:7; 8 VAC 20-72-150; 8 VAC 20-720-160.
Đã Thông qua: Ngày 23 tháng 4 năm 2014

Xét duyệt/Sửa đổi: Ngày 31 tháng 7 năm 2019
Hội đồng Trường Quận Prince William