Policy 721 Student Transfers

721
HỌC SINH
Điều chuyển Học sinh

Ban giám hiệu nhà trường xây dựng các quy định và quy trình giải quyết yêu cầu điều chuyển của học sinh. Yêu cầu có thể được phê duyệt khi lý do phù hợp với nhu cầu được sắp xếp bên ngoài khu vực chỉ định như được nêu trong Quy định 721-1, "Điều chuyển Học sinh - Trường Mẫu giáo/Trường Tiểu học/Trường Trung học Cơ sở và Quy định 721-2, "Điều chuyển Học sinh - Trường Trung học Phổ thông."

Giới hạn sẽ được xét duyệt hàng năm. Việc thiết lập giới hạn trường học cần phù hợp với nguyên tắc cơ bản của các trường cộng đồng nếu có thể.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-79; 22.1-253.13:7

Đã thông qua: Ngày 23 tháng 6 năm 1999
Đã sửa đổi: Ngày 24 tháng 1 năm 2018 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM