کتاب                                                     پالیسۍ او مقررات
برخه                                                      700 - زده کوونکي
عنوان                                                   پالیسی - د داخلیدو شرایط: فزیکي معاینات او واکسینونه
کوډ                                                       723
حالت                                                    فعال
تصویب شوۍ/خپل شوئ            25 جون, 2003
د بیاځلی کتلو وروستی نیټه         10 اکتوبر, 2018


زده کوونکي

<پالیسی نمبر <723

د داخلیدو شرایط: فزیکي معاینات او واکسین

 

د پرنس ویلیم کاونټي ښوونځي بورډ د داخلیدو لپاره هغه شرایط خپل کړي دی کوم چې د ویرجینیا کوډ او د ویرجینیا د روغتیا څانګې د پلی کیدو وړ احکامو سره مطابقت لري. دا ډول شرایط یو سالم او خوندي ښوونځی چاپیریال ته وده ورکوي کوم چې د زده کړې لپاره ګټور دي.

د زده کوونکو د زده کړې او احتساب ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري.

دا پالیسی او هر ډول اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس پکی بدلون رامنځ ته شي.