کتاب                                                         پالیسۍ او مقررات
برخه                                                          700 - زده کوونکي
عنوان                                                      پالیسی - د حکومت تر نظارت تر لاندی پاملرنه (فوسټر کئر): تعلیمي ثبات، نوم لیکنه او د زده کوونکو شاملول
کوډ                                                           714
حالت                                                        فعال
تصویب شوۍ/خپل شوئ                19 جون, 2013
د بیاځلی کتلو وروستی نیټه            14 اکتوبر، کال 2020
د بیاځلی کتلو پخوانی نیټی             12 جون، کال 2019


زده کوونکي

پالیسی714

د حکومت تر نظارت تر لاندی پاملرنه (فوسټر کئر): تعلیمي ثبات، د زده کوونکو نوم لیکنه او شاملول
  

د فډرال یا مرکزی حکومت او د آیالت د صلاحیتونو سره په مطابقت، دا د سیمه ایزو تعلیمي ادارو مسؤلیت دی چې د مستند شوي غونډئ له لاری د حکومت تر لاندئ په نظارت خونو کی د ماشومانو لپاره تعلیمی ثبات رامنځ ته کولو لپاره د آیالت د ماشومانو فلاحی ادارو سره خپلی هڅې همغږي کړي ترڅو په ښوونځي کی د شاملیدو لپاره داسی ځائ مشخص کړي چې په سمدستي ډول د شاملیدو، ترانسپورت، ټیوشن (کورس)، او خواړو لپاره د ماشوم په غوره ګټه وي.

 

د ځانګړي تعلیم او د زده کوونکو د خدماتو لپاره ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري.

 

دا پالیسی او هر ډول اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس پکی بدلون رامنځ ته شي.